Jdi na obsah Jdi na menu
 


Květnový FL 08 - 2020

FARNÍ list kraslické farnosti červen - 08

Od soboty 02.05. se budeme scházet jako vždy v zaběhlý čas jak v sobotu, tak i v neděli. Naše lavice nám budou po celou dobu v dispozici v předepsané vzdálenosti. Těšme se na vzájemná společná setkání! Nyní teprve vidíme, co je to za DAR – DAR SPOLEČENSTVÍ a solidarity. Ať nám Pán žehná pro tato setkávání, kdy nemyslíme JEN na sebe, ale na oběti, zasažené i ohrožené!

_____________________________________________________________________________-

Připojme se ke společenství s celou latinskou – římskou církví spolu s Františkem, papežem každý den jednou či druhou modlitbou! Je to velký most modlitby!

První modlitba: Maria, ty na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, tobě, která ses u paty kříže spojila s Ježíšovým utrpením a uchovala si pevnou víru. „Záchrano římského lidu“, ty víš, čeho je nám zapotřebí, a my víme, že se postaráš, aby se tak jako v galilejské Káně i k nám po čase zkoušky vrátila radost a veselí. Matko božské lásky, pomoz nám podřizovat se Otcově vůli a konat to, co nám řekne Ježíš. Neboť on na sebe vzal naše utrpení a našimi bolestmi se obtížil, aby nás – skrze kříž – dovedl do radosti vzkříšení. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná!

Druhá modlitba: „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“ Za těchto dramatických okolností, kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti, se utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše, a pod tvou ochranou hledáme útočiště. Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru. Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé zesnulé – pohřbené často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje. Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých a přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku. Naplň nadějí všechny, které trápí nejistá budoucnost i dopady na hospodářství a zaměstnanost. Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha, Otce milosrdenství, aby se toto veliké utrpení skončilo a znovu nám vzešla naděje a pokoj. Tak jako  v Káně se i nyní přimlouvej u svého božského Syna, aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy a jejich srdce se otevřela důvěře. Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky, kteří v této nouzové situaci stojí v první linii a pro záchranu druhých nasazují vlastní život. Podpírej je v jejich hrdinském úsilí a dej, ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví. Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné, a také kněžím, kteří se s pastýřskou starostlivostí a věrni evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat. Svatá Panno, osvěť mysl všech, kdo působí ve vědeckém výzkumu, aby dokázali najít účinná řešení, jak tento virus překonat. Pomáhej představitelům států, ať jednají moudře, starostlivě a velkoryse, nabízejí pomoc všem, kdo postrádají základní životní potřeby, a hledají sociální i ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity.

Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva, aby ohromné prostředky investované do vývoje zbraní a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu, jak v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.

Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí, že patříme k jediné a veliké rodině a všechny nás spojuje jedno pouto, abychom v duchu bratrství a solidarity pomáhali přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze. Daruj všem pevnost ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.

Maria, Potěšení zarmoucených, obejmi všechny své soužené děti a pros Boha, ať vztáhne svou všemohoucí ruku a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie, aby se tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu.

Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.

__________________________________________________________________________________________________________

Znáte podobenství o 5 moudrých a 5 pošetilých pannách. Zde nádherný hymnus na toto téma  (čte se v den sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy):

         Aj, Ženich jde, zní z nebe hlas, kdo moudrý, ať procitne, lampu připraviti má čas, a tak hanbě unikne.

         Když Pán o půlnoci přijde, svým radost chtěje dáti, kdo nemoudrou pannou bude, venku zůstane státi.

         Lampa ta je svědomí tvé, olejem víra v Krista, láska pak s nadějí, ty dvě, učiní, že je jistá.

         Čistý olej býti musí, má-li hořeti jasně, sic se plamen sám zadusí, přichystej si jej časně.

        Jestliže se zde opozdíš, nic nedbaje dobrého, marně potom jinému díš: Dej mi z oleje svého.

                                Neb ten, kdo má, pro sebe má, strom nedává jinému stromu ovoce, každý dá to, co má, pánu svému.                                              Nic platný Beránek není, tomu, jenž ctnosti nedbá, jako tvrdému kamení déšť plodnosti nedodá.                        Obrať se k Bohu rychle zas, uvaž, že tvůj čas míjí. „Dnes“ dokud je, máš ještě čas, ten, který rychle míjí,

        když pak přejde, nevrátí se, nadarmo se ohlídáš, k pokání jiného více navěky neuhlídáš.

        Ty i já máme lampu=svědomí. Olejem je čistá víra v Božího Syna=Krista. Co nás dusí je lež a špína zlého ducha. A podle ovoce poznáš strom. Stejně jako vláha či déšť neobměkčí kámen, natož aby se stal plodným a užitečným.  pf

________________________________________________

KONTAKT: ŘKF Kraslice, Kpt. Jaroše 321/2 Kraslice; mobil: 724 204 702

www.farnostkraslice.estranky.cz email: fara.kraslice@seznam.cz

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 292694
Měsíc: 3494
Den: 142