Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitební most ŘKF Kraslice - Zelený čtvrtek

10. 4. 2020

PÍSNĚ  K MODLITEBNÍMU MOSTU –     Dne: 09.04.2020                Zelený čtvrtek v 16:00                   1.

Ve jménu Otce

1.Píseň

710 (1. až  3.sloka) (K svátku tajemnému) – připomínka na Poslední večeři –zpívat nebo se modlit

modlitba

041 A  (Pane, dal jsi nám své tělo a krev) (Návštěva eucharistického Krista)

Kýrie

503 Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se) zpívat nebo se modlit

Gloria

503 Sláva na výsostech Bohu + zvonit na zvoneček zpívat nebo se modlit

Žalm 23 (22)

052 (Hospodin je můj pastýř)

2.Píseň

710 (4. až 7. sloka) Pán dal klesajícím - zpívat nebo se modlit

modlitba

049 C Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní otce. (Za kněze)

3.Píseň

706 (1. až 5.sloka – Jezu Kriste, štědrý kněže -  zpívat nebo se modlit

modlitba

Otče náš,  + 042 Duchovní přijímání+ za nemocné 048 Bože, spáso věřících

4.Píseň

706 (6.až 8. sl.) Volej každý - zpívat nebo se modlit

modlitba

048 F Bože živých i mrtvých

5.Píseň

711 (1. až 7.sloka) Kde jsi Jezu spáso má? zpívat nebo se modlit+ Ve jménu O.

1.Píseň -  710 – K svátku tajemnému

1. K svátku tajemnému vroucně přistupujme, / z hloubi duše k němu píseň zanotujme. / Starého se vzdejme, všechno obnovujme, / srdce, řeč i skutky změňme.

2. Chvála na památku večeře se vzdává, / když v předvečer svátků beránka Pán dává, / s ním chléb nekvašený, dávno podle práva / v Písmech otcům přislíbený.

3. Když jsou nasyceni jídla tělesného, / Pán jim k podivení dá jíst těla svého: / vlastní rukou láme všem i pro každého, / sebe – chléb, jak vyznáváme.

4. Pán dal klesajícím tělo v posílení, / on dal litujícím krev svou k občerstvení. / Tento kalich, praví, je vám pro spasení, / pijte z něho věčné zdraví.

                041A – Návštěva eucharistického Krista

Pane, dal jsi nám své tělo a krev jako pokrm a lék. Vzácnost tohoto daru a velikost tvé lásky nemůžeme nikdy plně pochopit ani docenit, ale musíme jej přijmout, radovat se z něj, žít z něj. Díky, Pane, za chléb a víno proměněné ve tvé tělo a krev. Kéž je v církvi mnoho těch, kteří budou tvými živými svatostánky v dnešním světě. Pomoz nám všem, Pane, stát se učedníky, pomoz nám odstranit všechno, co ti v sobě stavíme do cesty, abys mohl snadněji proniknout k jádru naší duše, přetvořit ji a učinit z nás ohniska svého působení. Dej, ať jsme hodni tvé lásky, tvé důvěry, tvého přátelství. Amen.

         503 – Pane smiluj se    + 503 – Sláva na výsostech Bohu

         052 – Důvěra v Boha – žalm 23 (22)

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstvuje mou duši,vede mě po správných cestách pro svoje jméno. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha. Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života, přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.             

        2. píseň  - 710 – píseň  (pokračování)                                                                      2.

5. Tím je provždy dána svátost Božích dětí, / ke cti Krista Pána, k spáse nám se světí. / Kněžím patří jíst a lidu rozdíleti, / tělo Páně v sboru bratří.

6. Z chleba andělského pro lid chléb se stává, / pod způsobou jeho skutečnost je pravá. / Ó div předivoucí: Nejchudším se dává, / v pokrm Kristus všemohoucí.

7. Bože trojjediný, z trůnu nebeského, / sestup do hlubiny duší lidu svého, / veď nás cestou spásy z kraje pozemského, / v světlo své a sídlo krásy.

           049C – Za kněze

Dobrý Otče, přijmi naše prosby za naše duchovní otce. Pronikni jejich srdce milostí Ducha svatého, opravdovostí a láskou, aby se ti stále více podobali. Ať posvěcují sebe i nás, ať nás vedou k tobě, ať vždy u nás naleznou pomoc a pochopení.

            3.Píseň - 706 – Jezu Kriste

1. Jezu Kriste, štědrý kněže, / s Otcem, Duchem jeden Bože, / tvoje štědrost naše zboží. / Kyrieleison.

2. Ty jsi nyní zde před námi; / pro své muky, svaté rány / smiluj se, Tvůrce, nad námi. / Kyrieleison.

3. Ty jsi prolil svou krev pro nás, / z věčné smrti vykoupil nás, / odpustiž nám naše viny. / Kyrieleison.

4. Andělé jdou zpívajíce, / Tvůrci v slávě klekajíce, / chválu jemu vzdávajíce. / Kyrieleison.

5. Svatá Maří, Boží Máti, / ty nám račiž pomáhati: / dej nám svého syna znáti. / Kyrieleison.

                                OTČE NÁŠ, JENŹ JSI NA NEBESÍCH…..

+

             042 – Duchovní přijímání

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.  Amen
                                 

             048A – Za nemocné

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení. Amen                                  

               4.píseň – 706 (pokračování)

6. Volej každý k Hospodinu, / ať odpustí naši vinu / a dá nám v ráji odměnu. / Kyrieleison.

7. Otče, Synu, Duchu Svatý, / nedej našim duším ztráty, / naplň námi kůr nebeský. / Kyrieleison.

8. Půjdem, půjdem, Bůh před námi, / bychom byli Tvůrci známí, / ať se smiluje nad námi. / Kyrieleison.

 

     048 F – Myšlenky za zemřelé                                                                                             3.

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.                                  

                           

5.píseň – 711  Kde jsi, Jezu, spáso má

1. Kde jsi, Jezu, spáso má? / K tobě mysl zvedám. / Pověz, kde jsi lásko má? / Já tě všude hledám. / Bez tebe se srdce souží, / jen po tobě stále touží; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám.

2. Kde ty nejsi, Bože můj, / vidím samou žalost, / bez tebe, Ježíši můj, / není pro mne radost. / Tvá vzdálenost duši tíží, / stále hledím k tvému kříži. / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám.

3. Vesel se, ó duše má, / již tvůj Pán přichází, / Ježíš, radost, síla tvá, / při každé nesnázi. / Vítej, nekonečná Kráso, / vítej, má jediná Spáso, / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám.

4. Posil víru, naději, / k lásce své mě vzbuzuj, / ať tě mám rád vroucněji, / vždyť jsi Pán a Bůh můj. / Na všech cestách této země, / milostivě shlížej ke mně, / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám.

5. Sešli svého anděla, / aby bez ustání / duši, tělo chránil zla, / vedl mě k pokání, / abych nerozhněval tebe, / neztratil na věky nebe. / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám.

6. Chraň od hříchu v každý čas, / utvrzuj mě v ctnosti, / Pane, dej ať vždy tvůj hlas / slyším s ochotností. / Uděl mi své požehnání, / ať vytrvám do skonání. / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám.

7. Než v hodině poslední / srdce bít ustane, / z bídy mé mě pozvedni / k důvěře, můj Pane. / Vytrhni mě z moci ďábla, / aby duše neoslábla. / Přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám; / přijď jen k nám, rád tě mám, / učiň si v mém srdci chrám.

                                                          Závěr:                                                                   4.

POŽEHNEJ NÁS VŠEMOHOUCÍ BŮH OTEC, I SYN I DUCH SVATÝ. AMEN.

P.S.

Budeme touto cestou spojeni i zítra v Týdnu UTRPENÍ našeho Pána Ježíše Krista. Dnes jsme s ním byli duchovně ve Večeřadle při POSLEDNÍ VEČEŘI. To není jediný název této události. Další je EUCHARISTIE – Boží Dar Lásky. MŠE SVATÁ vychází z poslání, mise. Jděte, jste posláni! DÍKUČINĚNÍ je dalším pokusem vyjádřit naši vděčnost vůči starosti Otce o nás, boží děti, mší svatou Bohu nejdokonaleji děkujeme! LÁMÁNÍ CHLEBA vychází z tajemství, kdy Ježíš ve své dobrotě se nám dává v podobě chleba=Těla Kristova jako pokrm nebeský, A toto jsme si dnes doma připomínali. Těšme se na chvíli, kdy opět budeme společně kolem oltáře v NAŠEM chrámě či kostele či kapli! Už aby to bylo!

 

Na Velký pátek v 17:00 i Bílou sobotu v 18:00 – tedy vždy o hodinu později. Jak poznáváte, stačí nám k tomuto setkávání náš Kancionál! 

 Možná, že až skončí doba postu a korona-viru, bude nám kancionál – zpěvníček milejší!

 

 

Žehná vám váš pater Peter.

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 292692
Měsíc: 3494
Den: 141