Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitební most ŘKF Kraslice - Květná neděle

4. 4. 2020

PÍSNĚ  K MODLITEBNÍMU MOSTU –     Dne: 05.04.2020                Květná neděle 

Ve jménu Otce

1.Píseň

318 (1. až  6.sloka) Kriste Králi, dárce spásy) – připomínka na slavný Vjezd Ježíše do Jeruzaléma – kočičky letos nesvětíme; zpívat nebo se modlit

modlitba

047 A  (Velebí má duše Pána)

Kýrie

320 (Ó slyš a zhlédni k nám) zpívat nebo se modlit

Žalm 70 (69)

053 (Bože, prosím, vysvoboď mě..)

2.Píseň

306 (1. až 6. sloka) Když na kříži pněl Spasitel - zpívat nebo se modlit

   

modlitba

048 F Bože živých i mrtvých

3.Píseň

306 (7. až 9.sloka – Když blížila se chvíle ta -  zpívat nebo se modlit

Křížová cesta I.

071 (po každém zastavení: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

4. modlitba

Otče náš,  + 042 Duchovní přijímání+ za nemocné 048 Bože, spáso věřících

5.Píseň

310 (1.až 5. sl.) Poděkujme - zpívat nebo se modlit + Závěr  Ve jménu Otce

318B – Kriste Králi, dárce spásy

1. Kriste Králi, / dárci spásy, / přijmi písně pochvaly; / tobě děti jasné hlasy / hosana dnes zpívaly.

2. Tys věčný král Izraele, / Davidův syn vznešený; / přicházíš k nám jménem Páně, / Králi blahoslavený.

3. Na výsostech tebe slaví / nebešťanů svatý sbor, / tebe člověk v úctě zdraví, / tebe chválí každý tvor.

4. Židé vstříc ti nesli palmy / při tvém slavném příchodu; / my zpíváme tobě žalmy, / slavíme tě v průvodu.

5. Oni tobě vzdali chválu, / když ses na smrt ubíral; / my zvěstujem tvoji slávu, / tys náš nesmrtelný Král.

6. Mile přijals jejich chvály; / mile přijmi i náš zpěv. / Dobrý, milostivý Králi, / věčnou lásku svou nám zjev.

                047A – Myšlenky k díkům za smíření

Velebí má duše Pána, protože mi prokázal milosrdenství. Sňal ze mě břemeno hříchů, daroval mi znovu mír a pokoj, který jsem ztratil. Bože, láskyplný Otče, sotva kdy pochopíme celou hloubku tvé lásky k nám hříšníkům. Děkuji ti za tvou dobrotu a slibuji, že za mým dobrým předsevzetím budou následovat i činy, že se budu poctivě snažit je uskutečňovat. Vždyť jsi mi dal v této svátosti sílu a milost. Chci s ní spolupracovat a žít tak, abych se směl těšit na setkání s tebou tváří v tvář v hodině smrti. Moje nebeská Matko Maria, pomáhej mi, abych dodržel, co jsem v této svátosti slíbil. Můj anděle strážný, chraň mě. Můj křestní patrone a vzore, přimlouvej se za mne, aby mně Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

       053 – Prosba – žalm 70 (69)

Bože, prosím, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Nechť se zardí hanbou, kdo touží mě zničit;
nechť ustoupí s pohanou, kdo se těší z mého neštěstí.
Ať couvnou k vlastní potupě, kdo se mi posmívají!
Nechť jásají, v tobě se radují všichni, kdo tě hledají,
ať mohou stále říkat: „Buď veleben Hospodin“, kdo touží po tvé pomoci.
Já jsem jen chudák a ubožák, Bože, na pomoc mi pospěš!
Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!

              

320 – Ó slyš a shlédni k nám

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

1. Králi nejvyšší, Spasiteli všeho, / oči slzící k tobě pozvedáme, / vyslyš, Kriste náš, ponížené prosby.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

2. Pravice Boží, úhelný jsi kámen, / cesta spasení, jistá nebes brána, / omyj ze všech nás skvrny našich hříchů.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

3. Bože, prosíme před tvou vznešeností: / Svatým sluchem svým uslyš naše lkání, / všechny proviny odpusť s laskavostí.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

4. Viny spáchané tobě vyznáváme, / srdcem zkroušeným také skryté hříchy, / ty, náš Zachránce, odpustíš je vlídně.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

5. Bez viny jatý, zlobě nevzpíráš se, / křivým svědectvím vydán za bezbožné, / co jsi vykoupil, zachovej, ó Kriste.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.                          

                                  2. Píseň – 306 –Když na kříži pněl Spasitel

1. Když na kříži pněl Spasitel / a pod křížem pláč věrných zněl, / on ve své velké žalosti / k nám pravil slova milosti, / všem k útěše a radosti.

2. Když viděl zástup nepřátel, / jak rouhavě se ukláněl, / rty jeho prosbu šeptají: / Co činí, Otče, neznají, / jim odpusť hřích, jejž páchají.

3. Když lotr vpravo visící / jej prosil s myslí kající, / by v ráji byl ho pamětliv, / dí Pán, k němu se nachýliv: / Dnes budeš se mnou v ráji živ!

4. Když matku viděl pod křížem, / jak trpí muka v srdci svém, / Ó matko – praví vlídně Pán – / buď místo mě ti synem Jan, / on k službě tvé je povolán.

5. Když údy krve zbaveny / a žhavé žízně plameny / mu vzplály v ústech přesvatých, / Pán Žízním! volá v strastech svých, / však v odpověď zní katů smích.

6. Když hlava, nohy, ramena / jsou krutou trýzní sevřena, / Pán opuštěnost pocítil / a mocně zvolal ze všech sil: / Proč, Bože, jsi mne opustil?

                                     048 F – Myšlenky za zemřelé

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.

                                     3. Píseň – 306 –Když blížila se chvíle ta..

7. Když blížila se chvíle ta, / v níž Pán odcházel ze světa, / za naše hříchy splatil trest / a zvěstoval nám blahou zvěst / svým slovem Dokonáno jest!

8. Když bije třetí hodina, / Pán všechny síly napíná / a k nebi volá: Otče můj, / v tvou náruč vrací se Syn tvůj! / A dokonal tak život svůj.

9. Ó Pane, o to jediné / tě úpěnlivě prosíme: / I nám rač hříchy prominout, / a když se skončí naše pouť, / nás do náruče přivinout.

 KŘÍŽOVÁ CESTA:

Pane Ježíši, tys řekl: Kdo chce za mnou přijít, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mě (Mt 16,24). Chci tě tedy provázet na tvé bolestné cestě, abych měl účast na milostech tvého utrpení a smrti. Lituji svých hříchů, pro které jsi zemřel v mukách na kříži. Mám upřímnou vůli varovat se hříchů a vždy věrně sloužit tobě.

1. Pane Ježíši, ty ses dal z lásky ke mně odsoudit na smrt; dopřej mi té milosti, abych jednou s láskou a trpělivostí přijal smrt z tvých rukou.

2. Pane Ježíši, tys dobrovolně vzal na sebe kříž; pomoz mi, abych svůj kříž a své utrpení zmužile nesl až do smrti.

3. Pane Ježíši, pod tíhou kříže jsi klesal; odpusť mi, když z lidské slabosti upadnu do hříchu.

4. Pane Ježíši, tys byl potěšen svou bolestnou matkou; dopřej mi, aby tvá matka i mě těšila a pomáhala mi v životě i ve smrti.

5. Pane Ježíši, Šimon Cyrenský ti pomohl nést kříž; dej mi pravé přátele, kteří by mě neopustili v nouzi a v neštěstí.

6. Pane Ježíši, tys do roušky svaté Veroniky vtiskl svou tvář; vtiskni mi do duše svůj obraz, abych se ti podobal.

7. Pane Ježíši, padl jsi podruhé pod křížem; buď ke mně milosrdný, když opět upadnu do dřívějších chyb.

8. Pane Ježíši, tys láskyplně napomínal plačící ženy; dej, abych také dovedl být láskyplný, když musím jiné napomínat.

9. Pane Ježíši, tys na křížové cestě povstal i po třetím pádu; pozvedni mě, kdykoliv na strmé cestě do nebe zmalátním a klesnu.

10. Pane Ježíši, ty jsi byl zbaven šatu; pomáhej mi, abych si vždycky zachoval čistotu a nikdy neztratil roucho milosti.

11. Pane Ježíši, ty jsi byl přibit na kříž; dej, abych se nelekal utrpení, nýbrž chápal velikost oběti a sebezapírání.

12. Pane Ježíši, obětoval ses na kříži za mě a za celý svět; dej, abych tobě žil, tobě umíral, tvůj byl navěky.

13. Pane Ježíši, po sejmutí z kříže jsi spočíval na klíně své panenské matky: dej mi milost, abych tvé nejsvětější tělo s touhou a láskou přijímal do svého srdce.

14. Pane Ježíši, tys byl uložen do hrobu a z něho jsi slavně vstal; dej, abych i já jednou vstal z hrobu k věčnému životu.

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvé milosrdenství, které jsi mi na křížové cestě prokázal. Prosím, nedopouštěj, aby tvá krev byla pro mě vylita nadarmo a tvé umučení pro mou duši zmařeno. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

                            OTČE NÁŠ, JENŹ JSI NA NEBESÍCH…..

+

042 – Duchovní přijímání

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

+

048A – Za nemocné

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.

                                         310 – Poděkujme Kristu Pánu

1. Poděkujme Kristu Pánu / za každou tu jeho svatou ránu, / že pro jeho umučení / navěky jsme s Bohem usmířeni.

2. Ponížil se, přišel z nebe, / aby získal, duše hříšná, tebe, / a svou lásku nesmrtelnou / zpečetit jde smrtí spasitelnou.

3. Matka žalem ruce spíná, / vidí svého zmučeného syna, / jak on, všemi opuštěný, / prolévá krev nevýslovné ceny.

4. Její duše vyvolená / ví, v čem je té svaté krve cena, / pro smutek však stále těžší / ani slůvkem syna nepotěší.

5. Kriste, pro své umučení / rač nám dáti hříchů odpuštění, / odvrať od nás věčný plamen, / uchovej nás, Jezu Kriste. Amen.

                                                          Závěr:

POŽEHNEJ NÁS VŠEMOHOUCÍ BŮH OTEC, I SYN I DUCH SVATÝ. AMEN.

P.S.

Budeme touto cestou spojeni po celý Svatý týden – Týden UTRPENÍ našeho Pána Ježíše Krista; tedy jak na Zelený čtvrtek v 16:00, tak i Velký pátek v 17:00 i Bílou sobotu v 18:00 – tedy vždy o hodinu později. Jak poznáváte, stačí nám k tomuto setkávání náš Kancionál! 

 Možná, že až skončí doba postu a korona-viru, bude nám kancionál milejší! Váš pater P.

 

+ Když jsem byl na vojně v Janovicích u Klatov (2 roky), založil jsem postupně 2 umělecké skupiny, se kterými jsem vyhrál v roce 1970 (Kroměříž) a 1971 (Olomouc) celoarmádní soutěž v ASUT. Trubadůry. V prvním roce jsem recitoval tuhle přeloženou píseň z amerického originálu v klerice. Tomu vojákovi, který neměl ani Bibli, ani kancionál, stačil balíček karet. My jsme na tom lépe, máme nejen ty karty, ale i Bibli a zpěvníček. Přesto neškodí, když si to s vámi místo kázání, znovu přečtu.

        Povím vám podivný příběh z války, který mi vyprávěl T. T. Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet.
  Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se hrstka vojáků dostala konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den ráno byla neděle, a tak hned ráno někteří vojáci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto vyhledali rychle volná místa, usedli a začali se modlit. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil a přivedl vojáka k veliteli.
"Proč jste přivedl toho vojáka, seržante?" "Hrál v kostele karty, pane." Velitel se udiveně podíval a řekl: Můžete mi to vysvětlit?" "Zajisté, pane." "V to doufám, protože jinak bych tě musel řádně potrestat."
"Nuže, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a s sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově božím."
A s těmito slovy začal voják své vyprávění.
"Podívám-li se na eso, vzpomenu si, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že bible má dvě části: Starý a Nový zákon. Trojka pak trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistily
lampy své. Bylo jich vlastně deset, ale jen pět bylo moudrých, a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za šest dnů stvořil Bůh tuto zemi, a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. 8. mi připomene osm lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich tři synové a jejich manželky. Devítka mi připomene devět malomocných. I těch bylo deset, ale devět z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka, ta má stejně bodů jako přikázání, která Bůh dal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která se aspoň snažíme plnit. Král mi opět připomene jediného pána nebes, královna blahoslavenou Pannu Marii a spodek, pane, spodek, to je - ďábel.
Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako je do roka dnů. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a čtyři barvy jako jaro, léto, podzim a zima.
Jak vidíte, pane, ten balíček karet mi posloužil stejně dobře jako bible, modlitební knížka i kalendář."
A, přátelé, ten příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. T. Taylor.

 

Já bych k tomu dodal: I my jsme „bojovníky“ Božími. Našimi zbraněmi jsou sepnuté ruce v modlitbě, štít víry, pancíř naděje a náboje? Láska, která se nyní vyzkouší, JAK je pevná: pro manžele, když jsou celé dny pohromadě, pro děti, které se musí učit jen doma, pro všechny, co jsou v „první linii“ – zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci, ošetřovatelé atd. Jak dlouho bude tento divný BOJ proti neviditelnému nepříteli – VIRU – trvat? Jsem si jistý – pomůže neviditelný Bůh! Já tohle beru: „Bože pomoz mi při změně života“    Žehná vám váš pater Peter.

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< duben / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 300854
Měsíc: 3056
Den: 73