Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitební most na neděli Božího milosrdenství

24. 4. 2020

PÍSNĚ  K MODLITEBNÍMU MOSTU – Dne: 19.04.2020 Velikonoční neděle Milosrdenství v 16:00 

Ve jménu Otce

405 (1. až 3. sloka) Rozleťte se, zpěvy, vzhůru

modlitba

006  (Modleme se, Bože, vzkříšením svého Syna)

Kýrie

503 Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se) zpívat nebo se modlit

Gloria

503 Sláva na výsostech Bohu zpívat nebo se modlit

Žalm 116 (114)

054 (Aleluja)

2.Píseň

405 (4. až 6. sloka) Pro mé duše zmrtvýchvstání - zpívat nebo se modlit

modlitba

002 Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele..

3.Píseň

402 A (1. až 3.sloka – Bůh všemohoucí -  zpívat nebo se modlit

modlitba

Otče náš,  + 042 Duchovní přijímání+ za nemocné 048 Bože, spáso věřících

4.Píseň

402 A (4.až 6. sl.) Maria žádoucí - zpívat nebo se modlit

modlitba

048 F Bože živých i mrtvých

5.Píseň

407 (1. až 3.sloka) Vesel se nebes Královno  zpívat nebo se modlit+ Ve jménu O.

       

       1.Píseň:  405 – Rozleť se, zpěvy, vzhůru
1. Rozleťte se, zpěvy, vzhůru, / zajásejte mocně v dál! / Vystřídala radost chmuru, / na východě úsvit vzplál; / země blahem zachvěla se, / z přírody Bůh smutek sňal: / vlastní mocí v plné kráse / z hrobu slavně Kristus vstal, / aleluja, Kristus vstal.
2. Láska zbožných k hrobu spěla: / Kdo jen kámen zvedne nám? / Tu však slyší od anděla: / Z mrtvých vstal, jak řekl sám! / Nechať znovu touto zvěstí / zahlaholí Boží chrám, / aby duše, plná štěstí, / povznesla se k výšinám, / aleluja, k výšinám!
3. S knězem celé lidské plémě / předstupuje před tvou tvář, / chléb a víno, dary země, / přináší ti na oltář. / Učiň naše srdce čistá, / všechno zlé v nich, Bože, zmař. / Nechť nám tato oběť chystá / na nebesích slávy zář, / aleluja, slávy zář!

MODLITBA                                                                                                                       

Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, L neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

 

K  Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, L Amen.  

     503  Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se

     503  Sláva na výsostech Bohu + zvonit na zvoneček

               054 – Díky – žalm 116 (114)

Aleluja. Miluji Hospodina, neboť slyšel / můj prosebný hlas,
neboť naklonil ke mně svůj sluch / v den, kdy jsem ho vzýval.
Obepjaly mě provazy smrti, / dostihly mě smyčky podsvětí, / uvízl jsem v tísni a trýzni.
Hospodinovo jméno jsem vzýval: / „Ach, Hospodine, zachraň mi život!“
Hospodin je milostivý a spravedlivý, / Bůh náš je milosrdný.
Hospodin chrání prosté lidi; / pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Uklidni se opět, má duše, / neboť Hospodin ti prokázal dobro,
vždyť vysvobodil můj život ze smrti, / mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
Budou kráčet před Hospodinem / v zemi živých.
         

                2.Píseň: pokračování 405

4. Pro mé duše zmrtvýchvstání / přišla nyní hodina; / k Boží lásky uvítání / touha má se upíná. / V této chvíli se mi chystá / nejmilejší hostina: / Přijď již ke mně, lásko čistá, / veliká a jediná, / aleluja, jediná!

5. Klaním se ti, Všemohoucí, / proti tobě jsem jen prach. / Ty však chceš, bych v lásku vroucí / proměnil svůj lidský strach. / Dej, by oko víry zřelo, / co se tají v způsobách: / tvoje krev a tvoje tělo, / jež přemohlo smrti práh, / aleluja, smrti práh.


6. Pastýři náš, Spasiteli / pobloudilých lidských stád, / aby duše život měly, / sám ses přišel v oběť dát. / I když někdy světa zmatky / poruší tvůj věčný řád, / svolej vždy své ovce zpátky, / nepřestaň nás milovat, / aleluja, milovat.

      002 Věřím v Boha, Otce všemohoucího

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země – i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; – jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, – trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; – sestoupil do pekel, – třetího dne vstal z mrtvých; – vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; – odtud přijde soudit živé i mrtvé. – Věřím v Ducha svatého, – svatou církev obecnou, – společenství svatých, – odpuštění hříchů, – vzkříšení těla – a život věčný. – Amen.

3.Píseň:     402 – Bůh všemohoucí A

1. Bůh všemohoucí / vstal z mrtvých žádoucí, / chvalme Boha s veselím / podle Písma  zpěvem svým. / Pane, smiluj se.

2. Jezu Kriste, vstal jsi, / svědectví nám dal jsi, / že též z mrtvých vstaneme, / s tebou  věčně budeme. / Pane, smiluj se.

3. Uslyš naše hlasy, / dej pokojné časy, / Jezu Kriste, Králi, / ať tě tvůj lid chválí. / Pane, smiluj se.            

                          OTČE NÁŠ, JENŹ JSI NA NEBESÍCH…..

                                  +   042 – Duchovní přijímání

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

                                   +     048A – Za nemocné

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.          

                3. Píseň:  Pokračování písně 402                                                                      

4. Maria žádoucí, / růže z nebe skvoucí, / pros za nás Hospodina, / svého milého Syna. / Pane, smiluj se.

5. Odpusť naše zlosti, / všech nás bludů zprosti, / dej pro svoji dobrotu / svaté církvi jednotu. / Pane, smiluj se.

6. Všichni svatí, proste / a nám dopomozte, / bychom s vámi bydlili, / v nebi Krista chválili. / Pane, smiluj se.

                                     048 F – Myšlenky za zemřelé                                                                                           Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.                                                  

                4. Píseň: - 407

1. Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.

2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, / aleluja.

3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / u něho za nás přimluv se, / aleluja.

                                                          Závěr:                                                               

Všemohoucí Bůh přijal Kristovu oběť za spásu světa: ať vás chrání před nákazou hříchu
a ať vám žehná. O.: Amen.

Všemohoucí Bůh nás obnovil vzkříšením svého Syna: ať vám dá účast na jeho nesmrtelnosti a ať vám žehná. O.: Amen.

Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého Syna ve slávu: ať promění i vaše zármutky v radost a ať vám žehná. O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý. O.: Amen.

POŽEHNEJ NÁS VŠEMOHOUCÍ BŮH OTEC, I SYN I DUCH SVATÝ. AMEN.

FARNÍ LIST 2020 – 06 viz www.farnostkraslice.estranky.cz

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 292692
Měsíc: 3494
Den: 141