Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitební most na Hod Boží velikonoční

24. 4. 2020

PÍSNĚ  K MODLITEBNÍMU MOSTU –     Dne: 12.04.2020    Hod Boží velikonoční     v 16:00            1.

Ve jménu Otce

401 (1. až 4. sloka) Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz, jenž z hrobu..

modlitba

006  (Modleme se, Bože, vzkříšením svého Syna)

Kýrie

503 Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se) zpívat nebo se modlit

Gloria

503 Sláva na výsostech Bohu zpívat nebo se modlit

Žalm 116 (114)

054 (Aleluja)

2.Píseň

401 (5. až 8. sloka) Aleluja! Vstal Kristus Ježíš - zpívat nebo se modlit

modlitba

002 Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele..

3.Píseň

406 A (1. až 4.sloka – Velikonoční oběti, aleluja -  zpívat nebo se modlit

modlitba

Otče náš,  + 042 Duchovní přijímání+ za nemocné 048 Bože, spáso věřících

4.Píseň

406 A (5.až 8. sl.) Řekni nám, řekni, Maria - zpívat nebo se modlit

modlitba

048 F Bože živých i mrtvých

5.Píseň

407 (1. až 3.sloka) Vesel se nebes Královno  zpívat nebo se modlit+ Ve jménu O.

                     1.Píseň:  401 – Aleluja! Živ buď nad smrtí

1. Aleluja! Živ buď nad smrtí slavný vítěz, / jenž z hrobu svého právě vstal, / Pán Ježíš, bludných ovcí přítel, / jenž za ně život v oběť dal. [: Zněj jasně z věků do věků / čest, chvála Bohu člověku! :] Aleluja, aleluja, aleluja!

2. Aleluja! Vstal z mrtvých Kristus oslavený, / tma pekel před ním utíká, / z ran, jež jsou divem zaceleny, / vítězná záře proniká. [: Buď sláva Bohu na nebi, / mír lidu jeho na zemi. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

3. Aleluja! Dnes vtiskl pečeť na svá slova, / div divů slavně dokonal. / Kdo důvěru v něj v srdci chová / a lásku svou mu věnoval, [: ten radostnou má jistotu, / že v pravdě s ním jde k životu. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

4. Aleluja! Vstal Kristus! Vše, co jsme, co máme, / chcem s láskou jenom jemu dát, / všech skutků zlých se odříkáme, / s ním chceme žít a umírat. [: On život je a vzkříšení, / své věrné nebem odmění. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

MODLITBA                                                                                                                       

Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, L neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

K  Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, L Amen.    

     503  Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se

     503  Sláva na výsostech Bohu + zvonit na zvoneček

               054 – Díky – žalm 116 (114)

Aleluja. Miluji Hospodina, neboť slyšel / můj prosebný hlas,
neboť naklonil ke mně svůj sluch / v den, kdy jsem ho vzýval.
Obepjaly mě provazy smrti, / dostihly mě smyčky podsvětí, / uvízl jsem v tísni a trýzni.
Hospodinovo jméno jsem vzýval: / „Ach, Hospodine, zachraň mi život!“
Hospodin je milostivý a spravedlivý, / Bůh náš je milosrdný.
Hospodin chrání prosté lidi; / pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Uklidni se opět, má duše, / neboť Hospodin ti prokázal dobro,
vždyť vysvobodil můj život ze smrti, / mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
Budou kráčet před Hospodinem / v zemi živých.
        

                2.Píseň: pokračování 401

5. Aleluja! Vstal Kristus Ježíš, naše spása, / nad časnou smrtí věčný král. / Kdo v něho věří, v duši jásá, / že chlebem života se stal. [: Nám chystá v nebi příbytek / a nový, šťastný, svatý věk. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

6. Aleluja! Vstal Kristus! Pastýř svého stáda / dal život v oběť za svůj lid. / V své lásce si vždy znovu žádá / Beránkem obětním nám být. [: Jen v jeho svatém pokoji / se každá rána zahojí. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

7. Aleluja! Co zasel kdo, to bude žíti: / Kdo ctnost a dobro miloval, / se krásou věčnou bude skvíti / v svém Pánu, který z mrtvých vstal; [: navěky v domov líbezný / jej uvede král vítězný. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

8. Aleluja! Tak slavně aleluja pějme / po všechny časy jako dnes. / Čest, dík a chválu Kristu vzdejme, / jenž předešel nás do nebes. [: A tam u Otce na trůnu / nám chystá slávy korunu. :] Aleluja, aleluja, aleluja!

      002 Věřím v Boha, Otce všemohoucího

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země – i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; – jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, – trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; – sestoupil do pekel, – třetího dne vstal z mrtvých; – vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; – odtud přijde soudit živé i mrtvé. – Věřím v Ducha svatého, – svatou církev obecnou, – společenství svatých, – odpuštění hříchů, – vzkříšení těla – a život věčný. – Amen.

3.Píseň:     406 – Velikonoční oběti

1. Velikonoční oběti, / aleluja, aleluja, / pospěšme chválu zapěti, / aleluja, aleluja.

2. Beránek ovce vykoupil, / aleluja, aleluja, / když muka kříže podstoupil, / aleluja, aleluja.

3. Se smrtí život utkal se, / aleluja, aleluja, / v podivuhodném zápase, / aleluja, aleluja.

4. Pán žití učinil ten div, / aleluja, aleluja, / zemřel, a v slávě vládne živ, / aleluja, aleluja.            

                          OTČE NÁŠ, JENŹ JSI NA NEBESÍCH…..

                                  +   042 – Duchovní přijímání

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

                                   +     048A – Za nemocné

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.          

                3. Píseň:  Pokračování písně 403                                                                    

5. Řekni nám, řekni, Maria, / aleluja, aleluja, / cos tam u skály spatřila, / aleluja, aleluja.

6. Prázdný hrob, z něhož vstal můj Pán, / aleluja, aleluja / a plátno, v němž byl omotán, / aleluja, aleluja.

7. Vstal Kristus, naše naděje, / aleluja, aleluja, / a zve nás do Galileje, / aleluja, aleluja.

8. Žije náš Král, chcem žíti s ním, / aleluja, aleluja, / slitovným Králem vítězným, / aleluja, aleluja.

      048 F – Myšlenky za zemřelé                                                                                                

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.                                                  

                4. Píseň: - 407

1. Vesel se, nebes Královno, / aleluja, / zaplesej tvorstva koruno, / aleluja.

2. Ten, jejž jsi v klíně chovala, / aleluja, / vpravdě vstal Kristus, tvá chvála, / aleluja.

3. Z vítězství jeho raduj se, / aleluja, / u něho za nás přimluv se, / aleluja.

                                                          Závěr:                                                              

Všemohoucí Bůh přijal Kristovu oběť za spásu světa: ať vás chrání před nákazou hříchu
a ať vám žehná. O.: Amen.

Všemohoucí Bůh nás obnovil vzkříšením svého Syna: ať vám dá účast na jeho nesmrtelnosti a ať vám žehná. O.: Amen.

Všemohoucí Bůh proměnil utrpení svého Syna ve slávu: ať promění i vaše zármutky v radost a ať vám žehná. O.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý. O.: Amen.

POŽEHNEJ NÁS VŠEMOHOUCÍ BŮH OTEC, I SYN I DUCH SVATÝ. AMEN.

 

P.S.

Další modlitební most bude v neděli 2. velikonoční dne 19. dubna 2020 opět v 16:00. Ať nás všechny chrání a ochrání Láska Boží! Opatrujte se! Nebojte se, Pán je s námi.  pf

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 292697
Měsíc: 3495
Den: 141