Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitební most na Bílou sobotu

PÍSNĚ  K MODLITEBNÍMU MOSTU –     Dne: 11.04.2020                Bílá sobota v 18:00                     1.

Ve jménu Otce

006 (Raduj se, Královno nebeská, aleluja) + zapálit svíčku v okně!

modlitba

006  (Modleme se, Bože, vzkříšením svého Syna)

Kýrie

503 Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se) zpívat nebo se modlit

Gloria

503 Sláva na výsostech Bohu + zvonit na zvoneček zpívat nebo se modlit

Žalm 116 (114)

054 (Aleluja)

1.Píseň

402 A (1. až 6. sloka) Bůh všemohoucí - zpívat nebo se modlit

modlitba

002 Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele..

2.Píseň

403 (1. až 3.sloka – Hle, vstal již z mrtvých -  zpívat nebo se modlit

modlitba

Otče náš,  + 042 Duchovní přijímání+ za nemocné 048 Bože, spáso věřících

3.Píseň

403 (4.až 6. sl.) Tím předpověď je splněna - zpívat nebo se modlit

modlitba

048 F Bože živých i mrtvých

4.Píseň

404 (1. až 5.sloka) Raduj se a vesel zpívat nebo se modlit+ Ve jménu O.

                 006 – Raduj se, Královno

Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova svá, aleluja,
z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, aleluja, u něho za nás oroduj, aleluja.

K  Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, L neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja.

 K  Modleme se: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jsi naplnil svět radostí; na přímluvu jeho Rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radosti života věčného. Skrze Krista, L Amen.

     503  Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se

     503  Sláva na výsostech Bohu + zvonit na zvoneček

                054 – Díky – žalm 116 (114)

Aleluja. Miluji Hospodina, neboť slyšel / můj prosebný hlas,
neboť naklonil ke mně svůj sluch / v den, kdy jsem ho vzýval.
Obepjaly mě provazy smrti, / dostihly mě smyčky podsvětí, / uvízl jsem v tísni a trýzni.
Hospodinovo jméno jsem vzýval: / „Ach, Hospodine, zachraň mi život!“
Hospodin je milostivý a spravedlivý, / Bůh náš je milosrdný.
Hospodin chrání prosté lidi; / pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Uklidni se opět, má duše, / neboť Hospodin ti prokázal dobro,
vždyť vysvobodil můj život ze smrti, / mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
Budou kráčet před Hospodinem / v zemi živých.

1.     Píseň:     402A – Bůh všemohoucí

1. Bůh všemohoucí / vstal z mrtvých žádoucí, / chvalme Boha s veselím / podle Písma zpěvem svým. / Pane, smiluj se.

2. Jezu Kriste, vstal jsi, / svědectví nám dal jsi, / že též z mrtvých vstaneme, / s tebou věčně budeme. / Pane, smiluj se.

3. Uslyš naše hlasy, / dej pokojné časy, / Jezu Kriste, Králi, / ať tě tvůj lid chválí.    

/ Pane, smiluj se.                                                                                                                                 

4. Maria žádoucí, / růže z nebe skvoucí, / pros za nás Hospodina, / svého milého Syna. / Pane, smiluj se.

5. Odpusť naše zlosti, / všech nás bludů zprosti, / dej pro svoji dobrotu / svaté církvi jednotu. / Pane, smiluj se.

6. Všichni svatí, proste / a nám dopomozte, / bychom s vámi bydlili, / v nebi Krista chválili. / Pane, smiluj se.

002 Věřím v Boha, Otce všemohoucího

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země – i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; – jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, – trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; – sestoupil do pekel, – třetího dne vstal z mrtvých; – vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; – odtud přijde soudit živé i mrtvé. – Věřím v Ducha svatého, – svatou církev obecnou, – společenství svatých, – odpuštění hříchů, – vzkříšení těla – a život věčný. – Amen.

2.     Píseň:    403 – Hle, vstal již z mrtvých

1. Hle, vstal již z mrtvých Kristus Pán, / jenž byl nám z Panny čisté dán, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.

2. Ó buď mu sláva, chvála, čest, / že nám zas život vrácen jest, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.

3. Svým věrným Pán se ukázal, / když v oslaveném těle vstal, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.       

                     OTČE NÁŠ, JENŹ JSI NA NEBESÍCH…..

                                  +   042 – Duchovní přijímán

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

                                   +     048A – Za nemocné

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.             

                3. Píseň:  Pokračování písně 403                                                                      3.

4. Tím předpověď je splněna / a víra naše stvrzena, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.

5. V té velkonoční radosti / dík Bohu vzdejme s vroucností, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.

6. My také s Kristem vstaneme / a věčně živi budeme, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.

      048 F – Myšlenky za  zemřelé                                                                                                

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. Prosíme tě za ty, kteří zemřeli a dosud nejsou plně spojeni s tebou. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě. Dej, ať brzy zakusí plné štěstí života s tebou.                                                  

                 4. Píseň: - 404

1. Raduj se a vesel, všechno stvoření, / vítej Krista Pána slavné vzkříšení. / Aleluja zpívejme, / Bohu díky vzdávejme, / Spasitele svého všichni vítejme!

2. Sbory nebes duchů, s námi plesejte, / vítěznému Kristu slávu zpívejte! / Aleluja přeslavné, / které v církvi Páně zní, / ať i vroucně jásá v nebes svatyni!

3. Raduj se a vesel, Panno Maria, / velká tvoje žalost nyní minula; / spatříš syna milého / v blesku světla jasného, / přivineš ho k srdci opět živého.

4. Rcete, zbožné ženy, co jste viděly, / když jste časně zrána k hrobu dospěly? / Anděl se nám ukázal, / ten nám slavně zvěstoval, / že Pán vlastní mocí právě z mrtvých vstal.

5. Až v den soudu všichni z mrtvých vstaneme, / dej, ať s tebou, Kriste, věčně živi jsme! / S nebešťany navěky / před tvým trůnem plesáme, / aleluja slavné tobě zpíváme!

                                                           Závěr:                                                              

POŽEHNEJ NÁS VŠEMOHOUCÍ BŮH OTEC, I SYN I DUCH SVATÝ. AMEN.

P.S.

Na přání Otce biskupa Tomáše si zapálíme svíčku – nejlépe „čajovku“ a postavíme ji do okna – světlo je symbolem vzkříšení! Pozor – ať plamen je bezpečný. Zahořet má i naše nitro.

Zítra, na HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ, jinak také Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, se sejdeme k našemu Modlitebnímu mostu opět jako tradičně v 16:00.

Přeji požehnané svátky Vítězství našeho Pána, přeji světlo a lásku do duchovního jara, jako i teplo do jara v přírodě. Děkuji za vaši účast – užitek se jistě dostaví – nechme se překvapit.

Vajíčka, pomlázka, beránek, žehnání pokrmů – to letos budeme moci prožívat pouze v rodině – v domácí církvi.      Žehná vám váš pater Peter.

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< leden / 2021 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 292691
Měsíc: 3493
Den: 140