Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostel Rotava

 

rotava-historie.gifKostel
ROTAVA
 
Německy: ROTHAU
 
Titul kostela: Sv.Petra a Pavla, apoštolů
 
 
Kostel sv. Petra a Pavla v Rotavě
Když v neděli ráno zahlaholí zvony, mají to lidé z Dolní a Horní Rotavy do svého kostela přibližně stejně daleko. Chrám stojí na návrší Sturbesberg, kde podle svědectví rodáků byla dříve zvonice, ohlašující požáry a jiná nebezpečí. Výstavba římsko-katolického kostela sv. Petra a Pavla byla zahájena v roce 1914. Záhy však byla přerušena světovou válkou a mohla být ukončena až v roce 1925.
Kostel sv. Petra a Pavla je postaven v historizujícím slohu. Jeho architektura napodobuje prvky byzantského, románského, gotického a barokního stylu. Je to nejmladší stavba historizujícího slohu v České republice. Kostel je jednolodní, obdélný, s trojboce ukončeným presbytářem a hranolovitou věží. Chrámová loď má plochý strop. Okenní vitráže darovali úředníci rotavských železáren. Litinové zvony s vročením 1916 a 1918 byly odlity v Rotavských železárnách.
Kostel vysvětil 20. září 1925 pražský arcibiskup František Kordač. Na 20. září tedy připadá den rotavského posvícení. Arcibiskup Kordač byl populární díky svému sociálnímu cítění. Národ za ním stál i při jeho odvolání z funkce, po střetu se zhýralým vatikánským nunciem Ciriacim, který kromě pražského sídla požadoval pro sebe letní vilu v Karlových Varech.
Dodatečně byly do rotavského kostela pořízeny varhany (dvoumanuálové s pedálem), které byly vysvěceny 23. října 1932.
Současně s kostelem byl postaven dům kostelníka a hrobníka. Farář bydlel v 1. patře novostavby kina. Na svahu okolo kostela se rozkládal park, lemovaný smrky, vysázenými do tvaru srdce, což je krásně patrné z vyhlídky Skalka (Felsl). Nad kostelem se nacházel hřbitov, který byl založen 1925, ale již 1942 nebo 1943 se z hygienických důvodů začalo pohřbívat stranou obce na kopci Frielberg a původní hřbitov byl zrušen 1968. Při severní zdi kostela stojí žulový památník obětem 1. světové války. Desky se jmény rotavských obětí zmizely krátce po 2. světové válce. Zmizela také bronzová busta vojáka zasaženého kulkou, kterou vytvořil známý umělec Franz Gruss.2.rotava.jpg
Za 2. světové války (1941-1945) sloužil v rotavském kostele P. Reinhold Fischer, rodák z Nového Sedla. Staral se o rodiny nezaměstnaných, když po vzoru svého předchůdce Otta organizoval peněžní sbírky, nakupoval mouku a dával péct chléb, což byla akce zachraňující životy. Jemu samému však bylo souzeno stát se rotavským mučedníkem. Po válce, v předvečer svátku sv. Václava 1945, ho příslušníci českých národních gard přepadli v kostele a zavlekli do lágru Rotava II, kde ho surově bili a mučili. Záminkou bylo podezření, že schoval v kostele cenné předměty občanů, určených k odsunu, což se nepotvrdilo. Pravděpodobně měli gardisté spadeno na jeho rozporuplného předchůdce Otta, který nechvalně proslul nacistickým smýšlením. Naštěstí se o Fischerovi včas dozvěděli příslušníci amerických jednotek a Mezinárodního červeného kříže. Poté, co se v kraslické nemocnici částečně zotavil z následků mučení, prodělal 1946 s nalomeným zdravím odsun do Německa.skenovani0019.jpg
Za socialismu sloužili v Rotavě kněží P. Sokol, P. Ludín, P. Štván, P. Valenta a plných 20 let P. Vedral. Posledně jmenovaný prosadil provedení renovačních prací, které byly zčásti vykonány s brigádnickým přispěním farníků (např. 1976 zamřížování oken, 1983 položení měděné střechy věže, 1990 znovuosazení kříže na špici věže, zastřešení sakristie, opravu varhan).
Po roce 1989 se rotavský kostel stal příkladem solidarity současných a bývalých Rotaváků, vyhnaných po válce do Německa. Kostel se podařilo v letech 1993-2005 zrenovovat. Stalo se tak převážně z darů rodáků, na základě výzvy býv. faráře Reinholda Fischera (1991), veřejné sbírky organizované jeho sestrou Elfriede Schnurrer a pod inspirativním vedením patera Petera Fořta. Z výnosu sbírek téměř 90 000 DM (tj. 45 000 EUR) a zčásti díky vlastnímu vkladu farnosti, brigádnické a sponzorské pomoci byla položena nová střecha, instalovány žlaby, bleskosvody, elektroinstalace, vybudována zimní kaple, odvodnění, nová vnější fasáda, zastřešení vchodů, omítnutí, vymalování a restaurování částí interiéru.
 
Kostel se stal i vzorem spolupráce věřících různého vyznání. V 90. letech se kostel stal několikrát cílem zlodějů a překupníků památek. Obrazy, ukradené z ambónu, nahradil rotavský malíř, evangelík Otakar Glos, který originálním způsobem ztvárnil postavy evangelistů.
Z iniciativy rotavského rodáka, architekta Karla Nausche byla v roce 2004 vedle hlavního vchodu instalována pamětní deska rotavským obětem světových válek. Repasi kostelních zvonů provedla v roce 2007 sponzorsky firma ROTAS Strojírny, s.r.o. 
Každoroční poutní slavnost připadá na první nedělní odpoledne po svátku sv. Petra a Pavla 29. června. Po slavnostní bohoslužbě se koná v kostele a na přilehlém prostranství poutní oslava.
Převzato z nezveřejněného rukopisu P. Rojík: Rotava, ze svědectví bývalých a současných rotavských občanů a z výsledků spolupráce v rámci partnerství měst Rotava – Veitshöchheim
 
 Přeložené Dokumety z archivu Miloše Bechyně přeložil P.Peter Fořt
 
Překlad zápisu:
Vážené obecní zastupitelstvo Rotava!
Ohledně stavby rotavského kostela!
Ustanovený stavební výbor ohledně stavby kostela v Rotavě si dovoluje předstoupit před vážené Zastupitelstvo s následující žádostí:
            Jak známo, nebylo možné roce 1914 ukončit stavbu rotavského kostela z důvodu vypuknutí 1.světové války, jmenovitě proto, že přislíbená částka státní subvence z jedné třetiny celkových nákladů, musela být pozastavena.
            Z pohledu  tehdejšího stavebního výboru měla výstavba kostela pokračovat na jaře roku 1915, což z důvodů nastalých válečných událostí nebylo možné. Taktéž poválečná léta znemožnila pro své naléhavé skutečnosti i pro další materielní stavební náklady ukončit stavbu kostela tím spíše, že všechna rozhodující místa byla přetížena jinými důležitými hospodářskými otázkami a požadavky. Navíc muselo být jisté, že stavební náklady kostela se rok od roku z důvodů stability cen, musí ponížit! Teprve v počátku letošního roku, kdy dochází k levnějším realizačním nákladům při zvyšující se stavební aktivitě, se stavební výbor v průběhu roku domnívá, ukončit alespoň venkovně stavbu rotavského kostela a ochránit jej před škodou a povětrnostními vlivy, pokud to umožní dostupné prostředky!
            Toto naše zjištění se schyluje ke konci a bylo umožněno pro velkorysou náklonnost Nejdůstojnějšího pana arcibiskupa Dr. Kordače z Prahy, který, bude-li to bude možné, při letošním biřmování a při předpokládané prohlídce kostela, pojal myšlenku zasluhující poděkování, aby vzezření všeobecně uznávané okrasy celého místa a okolí kostela dal postavit vlastním nákladem 36.000 – 39.000 korun.  Nyní by bylo v zájmu zlevnění stavby, aby byly zároveň provedeny nutné práce v interiéru kostela, což odpovídá i přání většiny otavských obyvatel. 
            Stavební výbor je proto nucen se obrátit na všechna rozhodující místa o pomoc, aby tohoto cíle bylo dosaženo, protože kostel, který se nachází v nedokončeném stavu, nemůže takto zůstat, a proto se obrací na vážené obecní zastupitelstvo rotavské se žádostí o příslušný příspěvek, neboť jinak hrozí nové přerušení na pracích místa, které kulturně pozvedne naši obec a které by přispělo k okrášlení již vzpomenutého místa, což je v plném zájmu otavského obyvatelstva.                                            
                                                 Rothau, den 19.September 1924
Za stavební výbor kostela v Rotavě:
Předseda: Em.Spinnler mp                                           Zapisovatel:   Franz Schmied mp
                                Razítko: Stavební výbor, Rothau L.S. Erzgebirge
Pozn. Kostel musel být dokončen, aby v něm po létech mohl být biřmován pan Miloš Bechyně z Lažan.
 
 
 
 
 
 
POZVÁNKA !
 
Pánové a členové Spolku pro stavbu kostela jsou žádáni, aby se zúčastnili v sobotu 11.07. 1925 v 8 hod večer v hostinci Gehrey v Horní Roravě, kde se bude konat mimořádná
Valná hromadahistorie-rot..jpg
Spolku pro stavbu kostela, určitě a v plném počtu zúčastnili.
Pořad dne:  1.Zpráva správce úřadu. 2.Nové volby. 3.Změny ustanovení   4.Různé návrhy. S ohledem na důležitost pořadu dne (Změny ustanovení), jsou páni členové ještě jednou žádáni, aby se určitě dostavili. Zároveň bude možno uhradit členský příspěvek na červenec. Ještě jednou: všichni členové ať se dostaví.  
Rotava, 07.července 1925  
Vedení Spolku pro stavbu kostela.
 
 
Půjčka Železáren Rotava
 
Veleváženému panu ing.Franz Kühnlovi, řediteli Železáren Rotava!
 
Níže podepsané spolky, které usilují o stavbu a dokončení stavby katolického kostela, tímto potvrzují, že k tomuto účelu dnešního dne od Vás obdrželi bezúročnou půjčku ve výši 30.000,-korun (třicettisíckorun) v hotovosti a správně a dovolují si tímto v dobré věci ještě jednou srdečně poděkovat.pujcka.jpg
Splátka této částky proběhne nejpozději během následujících 10 let, s tím, že k 01.lednu každého roku bude splacena částka minimálně 3.000,-korun, přičemž první částka bude splatná 01.ledna 1926.
Rotava, 12.11.1925                                       
Za Spolek pro stavbu kostela v Rotavě:       Franz Schmied  e.h.        Emanuel Spinner mp.
Za Okrašlovací spolek žen katolického kostela v Rotavě:     Fanni Hüttisch
Za Spolek žen a dobročinnosti v Horní Rotavě:   (podpis v kurentu – nečitelný)
 
 
Oznámení o vysvěcení kostela
 
Spolek pro stavbu kostela v Rotavě
Rotava, 11, září 1925
Veledůstojní pánové !
Kvůli důležitosti Vám alespoň touto cestou dáváme předběžně na vědomí, že
 
v neděli, 20.září 1925 dopoledne o 09.hodině
skrze Nejdůstojnějšího pana arcibiskupa Dr. KORDAČE z Prahy
proběhne slavnostní posvěcení našeho nově postaveného kostela v Rotavě,
při které Nejdůstojnější pan arcibiskup bude mít slavnostní kázání
a zároveň bude slavit první mši svatou.
Zveme vás, důstojní pánové, k této naší slavnosti předběžně a zároveň i náležitě s prosbou, abyste toto pozvání předali i vaší farnosti
o následující neděli po bohoslužbě nebo i jinou formou  ve známost.
Počítáme spolehlivě s početnou účastí ze všech farních osad na této výjimečné oslavě signujeme v úctě:
 
Za Spolek pro stavbu kostela v Rotavě:
Předseda: Em.Spinnler                 Josef Weiss, farář                 Jednatel: Franz Schmied
 
Oznámení o vysvěcení kostela – dáno všem kraslickým novinám!
 
Svěcení kostela v Rotavě:   1925
V neděli, 20.září tohoto roku, při výjimečně příznivém počasí, proběhlo za neobyčejné účasti vysveceni.jpgkatolického obyvatelstva Rotavy a okolí a za důstojného průběhu posvěcení nového kostela v Rotavě. Z blízka i dáli se v nepřehledném počtu osob, spolků, delegací zúčastnili, aby vážně prožili společně tento den posvěcení. Předběžně budiž na tomto místě srdečně vzpomenuto všech, kteří se zúčastnili. Podrobná zpráva ze slavnosti bude následovat. O příští nedělní bohoslužbě, 27.září v 9 hod dopoledne, bude mše sv. s kázáním a bude za účasti – stejně jao v den svěcení – zpívat Schubertovu mši Pěvecký sbor z Horní Rotavy a zpěváci – úředníci ze Železáren. Prozatím každou neděli bohoslužba v 9:hod dopoledne.
 
 
Poděkování arcibiskupovi.
Vaše Excelence!
Nejdůstojnější pane arcibiskupe!
Za nám skrze našeho důstojného pana faráře P.Josefa Weisse z Jindřichovic předanou zprávu o finanční pomoci , za Vaše Excelence velkorysé rozhodnutí, dokončit alespoň venkovní stavbu katolického kostela, přerušenou v roce 1914 světovou válkou, dovoluje si nejoddanější podepsaný Spolek pro stavbu kostela ve jménu naší katolické rotavské církevní obce vyslovit uctivý a patřičný dík předběžně touto cestou.
Také nám, zvětší části církvi nakloněnému obyvatelstvu, bude váš velkorysý skutek pobídkou, aby i pro další výstavbu a vnitřní vybavení, byly přineseny další dary. První splátku 15.000 Korun z velkorysé náklonnosti jsme se zdvořilým díkem obdrželi prostřednictvím pana faráře P.Weisse a tak dosavadní stavební firma v nejbližších dnech začne se stavbou. 
S ujištěním, že i z naší strany bude vše podniknuto, aby jmenovitě v zimních měsících pro obyvatelstvo tak nutný chrám, byl co nejrychleji dokončen a svému účelu přiveden. S díkem
           Franz Schmied                                Emanuel Spinnler                       ing.Linek
 
Pozn.: Následovalo druhé poděkování a informace o konečných pracích. Druhá splátka ve výši 15.000 Korun byla taktéž doručena skrze P.Weisse Spolku pro stavbu kostela v Rotavě. Pro příznivé počasí bylo možné přikročit k zasklení oken. Po skončených úpravách dá Spolek pro opravu podnět ke zhotovení snímku krásného kostela, který si pak dovolí Jeho Excelenci nabídnout. Poděkování končí upřímným Pán Bůh zaplať a tentokrát vlastnoručně podepsaní vděční představitelé Spolku.   
 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2023 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 404321
Měsíc: 14852
Den: 146